Zawód-rodzic

rodzina Poszukujemy rodziców zastępczych 31 stycznia 2019

Fundacja Pomocy Dzieciom „Happy Kids” poszukuje rodzin do prowadzenia rodzinnych domów dziecka. Zadaniem rodziny będzie opieka i wychowanie dzieci w systemie tradycyjnym. Zbiór wieloletnich doświadczeń, wykazuje, że spełnienie samych wymogów formalnych nie daje gwarancji stworzenia udanej rodziny zastępczej. Sukces i satysfakcję gwarantuje potencjał predyspozycji...

Czytaj więcej
DSCF1735 Co o pieczy zastępczej każdy wiedzieć powinien… 4 sierpnia 2018

Warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która ustaliła następujące formy pieczy (art. 34) : 1) rodzinna, 2) instytucjonalna. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.

Czytaj więcej
Co to jest rodzina zastępcza? 30 kwietnia 2018

Rodziną zastępczą są ludzie, którzy decydują się zaopiekować i wychowywać dziecko, którego nie są biologicznymi rodzicami. Mogą to być wspólnie zamieszkali małżonkowie, a także osoba samotna – niezamężna lub rozwiedziona. Rodzice zastępczy mogą być bezdzietni lub mieć własne dzieci, być spokrewnieni z przyjmowanym do...

Czytaj więcej
Dlaczego potrzebują pomocy? 10 kwietnia 2018

„Dziecko do pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia” /Konwencja ONZ o Prawach Dziecka/ Dziecko jest cenne przez sam fakt, że się urodziło. Rodzice muszą je chronić oraz otaczać opieką dopóki jest bezbronne...

Czytaj więcej
Dokumenty wymagane przy kwalifikacji rodziny zastępczej: 18 marca 2014

1. życiorys 2. podanie 3. potwierdzenie obywatelstwa polskiego i stałego zameldowania w Polsce (ksero dowodu osobistego) 4. zaświadczenie o niekaralności 5. zaświadczenie o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej 6. zaświadczenie lekarskie (od lekarza podstawowej opieki – o stanie zdrowia) 7. zaświadczenie z zakładu pracy o...

Czytaj więcej


Partnerzy strategiczni