Strona główna   »   Cele Fundacji i ich realizacja

Cele Fundacji i ich realizacja

Naszym celem jest : 

* Podejmowanie działań na rzecz pomocy dzieciom i ich opiekunom, w trudnych sytuacjach życiowych.

* Pomoc i wsparcie instytucji społecznych i państwowych ściśle związanych z działalnością mającą na celu polepszenie bytu dzieci.

* Promocja i wspieranie wszelkich form działalności gospodarczej dla osób chcących nieść pomoc dzieciom, znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.

* Udzielanie pomocy materialnej, finansowej dzieciom i ich opiekunom w celu rozwoju talentów i uzdolnień dzieci i młodzieży.

* Udzielanie pomocy materialnej, finansowej dzieciom i ich opiekunom celem zapobiegania a także wyprowadzania z bezdomności.

* Udzielanie pomocy materialnej, finansowej dzieciom i ich opiekunom a także instytucjom państwowym i społecznym w celu zapewnienia wypoczynku letniego i zimowego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

* Powoływanie rodzinnych domów dziecka, zapewniających dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców całodobową opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego oraz opiekę do czasu powrotu dziecka do rodziny lub do czasu jego usamodzielnienia.

* Organizowanie i finansowanie:

– stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji

– konferencji i seminariów, imprez i konkursów w kraju i za granicą, mających na celu propagowanie idei Fundacji, szkoleń i kursów.

* Udzielanie pomocy oddziałom dziecięcym w szpitalach z terenu całego kraju, poprzez pomoc w zakupie aparatury i sprzętu medycznego oraz dotacje finansowe,

* Pomoc finansowa dla organizacji społecznych zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży:

– udzielanie zapomóg finansowych dla potrzebujących rodzin z dziećmi,

– organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży

– wspieranie finansowe związków i stowarzyszeń młodzieżowych przy organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

– organizowanie i utrzymywanie lokali mieszkalnych dla potrzebujących rodzin z dziećmi.

Wszystkie cele działalności fundacji zawiera statut fundacji.Partnerzy strategiczni