Strona główna   »   Nasze rodziny

Nasze rodziny

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego – Rodzinne Domy Dziecka Fundacji „Happy Kids” są finansowane z budżetu samorządu powiatowego.

Otrzymują następujące środki publiczne:
– miesięczną zryczałtowaną kwotę na utrzymanie dziecka w placówce, która wynosi: 759,00zł
– miesięczną zryczałtowaną kwotę na utrzymanie dziecka w placówce, legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która wynosi: 989,00zł.

Rodzice zastępczy nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu użytkowania placówki.

Fundacja wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej/ Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, pokrywa wydatki związane z utrzymaniem domu jednorodzinnego, w którym mieści się placówka, w tym:

– miesięczną stawkę na usługi telekomunikacyjne,

– roczną stawkę na bieżące naprawy, remonty oraz wyposażenie placówki w sprzęt niezbędny dla umieszczonych w niej dzieci,

– roczną stawkę na świadczenia opieki zdrowotnej, które w całości lub w części nie są finansowane ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

– roczną stawkę na wyrównywanie opóźnień w nauce.

Ponadto powiat ponosi pełne koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych w placówce rodzinnej.Partnerzy strategiczni