Strona główna   »   Aktualności   »   Konkurs – wygraj wycieczkę do Grecji!

Konkurs – wygraj wycieczkę do Grecji!

grecja_konwers
Zapraszamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, w którym główną nagrodą jest wycieczka do Grecji dla całej rodziny.
Konkurs organizują z nami RAINBOW TOURS S.A. oraz TXM S.A.
Aby wziąć udział w konkursie, należy dokładnie zapoznać się z regulaminem, który publikujemy poniżej. Znajdziecie w nim wszystkie informacje dotyczące tego, co trzeba zrobić, aby wygrać wycieczkę marzeń.

 

Regulamin Konkursu
„Z wirtuala do reala – grecka przygoda”
 
1
Organizator Konkursu

 

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą„ Z wirtuala do reala – grecka przygoda” jest
  Fundacja HAPPY KIDSz siedzibą w Łodzi (94 -250), przy ul. Żniwnej 10/14, wpisana do rejestru przedsiębiorcówKrajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000133286,
  NIP: 727-25-72-926, REGON: 473079676.
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego. Konkurs trwa od 6.07 2018 do 08.2018
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych uczestników Konkursu.

 

2
Zasady ogólne Konkursu

 

 
 1. W Konkursie może wziąć udział osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) jest osobą która nie ukończyła 16 roku życia
b) przygotuje dowolną techniką plastyczną ( rysunek, malarstwo, wyklejanki, piórko itp.) pracę plastyczną wymiarach formatu A4 pt.:
„Z wirtuala do reala – grecka przygoda”  i wyśle pracę  listem zwykłym na adres: Fundacja Happy Kids, ul. Żniwna 10/14, 94-250  Łódź
do dnia 30.08.2018
(decyduje data stempla pocztowego)
c) wyrazi zgodę na kontakt Organizatora konkursu z nią poprzez narzędzia komunikacyjne
e-mail i/lub telefonicznie,
d) wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
e) wyrazi zgodę na wykorzystanie wizerunku swojej osoby oraz na publikację pracy konkursowej w kanałach komunikacji marketingowej Organizatora oraz podmiotów trzecich wskazanych przez Organizatora, w tym Sponsora nagrody.
f) w przypadku zdobycia nagrody, wyrazi zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska na liście zwycięzców.
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Dobrowolne jest również wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w konkursie, jest jednak zarazem niezbędnie konieczne dla prawidłowej weryfikacji opublikowanego postu konkursowego w mediach społecznościowych jak i wręczenia nagrody. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności na publikację wizerunku Uczestnika, konkursowego zdjęcia czy też imienia i nazwiska na liście zwycięzców, uniemożliwia spełnienie warunków wymienionych w par. 2 ust.1.
 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Organizator. Uczestnicy konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu. Dane osobowe Uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Organizator uznaje, że spełnienie warunków ujętych w ustępach c lub d par. 2 ust. 1 jest udzieleniem dobrowolnej zgody na udział w Konkursie
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Sponsora, osoby działające na zlecenie Organizatora i Sponsora, a także najbliżsi członkowie rodziny wszystkich wymienionych wyżej – to jest w szczególności: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie osób pozostające w stosunku przysposobienia.
6. Uczestnik, akceptując regulamin, składa następujące oświadczenia i zobowiązania:
a) Praca konkursowa stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, który dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy konkursowej i nie jest ona w żaden sposób ograniczona ani obciążona prawami osób trzecich,
b) Praca konkursowa może zostać wykorzystana przez Organizatora i Sponsora dla celów marketingowych,
c) Organizator nabywa własność nagrodzonego dzieła. Nabycie własności następuje z chwilą przekazania nagrody i z tą chwilą przechodzą na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do utworu, a w szczególności prawo do jego wykorzystywania na następujących polach eksploatacji takich jak wprowadzanie utworu do obrotu publicznego, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (Internet), zezwolenia na dokonywanie modyfikacji i opracowań pracy konkursowej, zwielokrotniania utworu jak również jego utrwalania (na nośnikach różnego typu), obrotu handlowego utworem (sprzedaży samego utworu jak również nośników na których został utrwalony).
d) Uczestnik odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi. Uczestnik zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także zwrotu i wynagrodzenia Organizatorowi poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści,
e) Nie wykonywać wobec Organizatora przysługujących twórcy autorskich prawa osobistych w stosunku do pracy konkursowej.
f) Jeżeli praca konkursowa będzie zawierała również wizerunki innych osób, Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi ich zgodę na wykorzystanie ich wizerunku do celów związanych z konkursem.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz odsunięcia od udziału w Konkursie Uczestników, których działania będą niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz z Regulaminem lub którzy nie spełniają warunków uczestnictwa lub podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub mechanizmów i zasad funkcjonowania Konkursu;

 

3
Nagrody
 
 1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:
  a) Pierwsze miejsce- nagroda główna to wyjazd dla 4 osób ( zwycięzca konkursu + os. towarzyszące) na tydzień, kierunek: Grecja Zakynthos,  w terminie wylotu pomiędzy: 11.09 a 05.10. 2018 r.
  Wyjazd  do hotelu  4*, w opcji  All Inclusive. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania  na lotnisko w Polsce oraz innych wydatków osobistych.
  b) Drugie miejsce: nagrody  rzeczowe w postaci   gadżetów  Sponsora oraz kupon na zakupy w sieci sklepów TXM o wartości  200 pln brutto ( dwieście  złotych ),
  c) Trzecie , czwarte i piąte miejsce : kupony na zakupy w sieci sklepów TXM o wartości 100 pln brutto ( sto  złotych ) oraz zestaw gadżetów od Sponsora
 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora najpóźniej do dnia 4.09.2018r. oraz na Facebooku Fundacji .
 2. Nagrody rzeczowe za miejsce 2 i 3 , 4 i 5 zostaną przekazane uczestnikom do 10.09.2018r.
 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody.
 4. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody , jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią bądź zażądać zmiany nagrody na ekwiwalent pieniężny , ani na inną formę rekompensaty

 

4
Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz  na stronie  organizatora  happykids.org.pl
 2. Laureat wyraża zgodę na ewentualne opublikowanie informacji związanych z uczestnictwem w Konkursie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, a w szczególności na stronach internetowych Organizatora, na profilu oficjalnym Facebook Organizatora, a także zgadza się na ich wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora i podmiotów trzecich wskazanych przez Organizatora w tym Sponsora nagrody.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana, w taki sam sposób, w jaki został ogłoszony Regulamin.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przed miejscowo i rzeczowo właściwym sądem ze względu na siedzibę Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich

 

 

 

8 odpowiedzi na “Konkurs – wygraj wycieczkę do Grecji!”

 1. MatAlmofs pisze:

  Cabaser canadian cialis Cialis Und Aspirin Priligy Ricetta Medica Propecia Es Bueno Minoxidil 5

 2. MatAlmofs pisze:

  buy claravis accutane Viagra Online Farmacia cialis Cialis Ou Trouver Cialis Viagr Canada Amoxicillin Drug Interactions

 3. MatAlmofs pisze:

  Propecia Nistagmo Generic isotretinoin drugs by money order overseas no rx cialis for sale Buy Cheap Amoxil Without Prescription Le Viagra Rend Sourd

 4. MatAlmofs pisze:

  Cialis Precios Clomid Musculation buy cialis Comprare Cialis Con Contrassegno Propecia Where To Buy Pharmacy Pharmacy 2u Prozac

 5. MatAlmofs pisze:

  Propecia 0.25 Mg Propecia Dosis 5 Alfa Reductasa viagra Healthy Male Viagra

 6. MatAlmofs pisze:

  Amoxicillin Kidney viagra Cephalexin Side Effects Thirst China Combivent Inhaler Order On Line No Rx Ios Amoxicillin Available In A Patch

 7. MatAlmofs pisze:

  Cephalexin Indication cialis vs viagra Levitra Quito

 8. MatAlmofs pisze:

  Generic Direct Acticin For Sale Cod Only viagra online pharmacy Stendra Buying Over Night Canada Cialis PharmacyPartnerzy strategiczni