Pomoc dla dzieci z Ukrainy

Pomoc dla dzieci z Ukrainy

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu Rodzinnych Domów Dziecka i działaniu na rzecz dzieci osamotnionych i pokrzywdzonych akcję ewakuacyjną dzieci z domów dziecka z ogarniętej wojną Ukrainy zainicjował Aleksander Kartasiński –  prezes Fundacji Pomocy Dzieciom Happy Kids.

Nasza organizacja  prowadzi ewakuację dzieci w ścisłej współpracy z Departamentem Ochrony Praw Dziecka i Adopcji Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja koordynuje relokację dzieci na terenie całego kraju w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego. Zespołem Reagowania Kryzysowego koordynującym ewakuację kieruje Aleksandra K. Wiśniewska – zawodowo specjalizująca się w zarządzaniu pomocą humanitarną w odpowiedzi na konflikty zbrojne, w szczególności na Bliskim Wschodzie

Współpracując z międzynarodowymi organizacjami pomocowymi Fundacja  Pomocy Dzieciom Happy Kids dąży również do zbudowania mostów humanitarnych, umożliwiających zapewnienie opieki części ewakuowanym w innych krajach Unii Europejskiej, co może być fundamentalnie ważne przy dalszej eskalacji konfliktu. Partnerem w kwestiach ewakuacji jest  inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych skupiająca zrównoważony biznes: UN Global Compact Network Poland, który zarówno mobilizuje podmioty z sektora prywatnego do udzielania pomocy w perspektywie długofalowej, jak i reaguje w bieżących sytuacjach kryzysowych.

Proces ewakuacji tysięcy ukraińskich dzieci z domów dziecka i pieczy przez Fundację Pomocy Dzieci polega z jednej strony na:

  • zlokalizowaniu na terenie Ukrainy domów dziecka, rodzin zastępczych czy innych form sprawowania pieczy, które wymagają natychmiastowej ewakuacji z obszarów wojny,
  • pomocy przy dotarciu do granicy ukraińsko-polskiej,
  • sprawnym przejęciu ewakuowanych dzieci z punktów recepcyjnych na przejściach granicznych.

z drugiej zaś na:

  • pozyskaniu miejsc umożliwiających przynajmniej średniookresowy pobyt, które spełniają odpowiednie warunki lokalowe i są dostosowane do potrzeb ewakuowanych grup dzieci tak, aby stworzyć warunki nie gorsze od tych, w jakich wcześniej funkcjonowały,
  • współpracy z samorządami lokalnymi w zakresie pieczy nad ofiarami wojny z zachowaniem wymaganych procedur wsparcia i nadzoru,
  • zorganizowaniu transportu na terenie całego kraju,
  • bieżącym monitorowaniu sytuacji dzieci w nowych miejscach poprzez utrzymywanie relacji z organizatorami placówek i wsparcie ich działań w minimalizowaniu skutków odczuwanej przez dzieci traumy,
  • zapewnieniu niezbędnej pomocy psychologicznej, medycznej, prawnej i in.,
  • sprostaniu materialnym potrzebom podopiecznych.

Wieloletnie doświadczenie zespołu Fundacji Pomocy Dzieciom Happy Kids, wiedza ekspercka  z zakresu pieczy zastępczej i efektywnego reagowania wobec kryzysów humanitarnych, a także międzynarodowe kontakty z organizacjami działającymi na rzecz dzieci, umożliwiają równolegle podjęcie przez Fundację następczych kroków zmierzających do wypracowania systemowego rozwiązania problemu dzieci wojny: stworzenia modelu opierającego się na realnej, długookresowej i całościowej opiece nad dziećmi, z zaangażowaniem służb publicznych, pracowników socjalnych i wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych.

Fundacja Pomocy Dzieciom Happy Kids wykorzystuje swoje ponad 20-letnie doświadczenie w kompleksowym wspieraniu pokrzywdzonych i osamotnionych dzieci. Nasze systemowe działania wspierające i m.in.  17 własnych rodzinnych domów dziecka Fundacji są potwierdzeniem faktu, że w efektywny sposób można trwale odmieniać los dzieci, tak aby w przyszłości funkcjonowały na równych zasadach ze swoimi  rówieśnikami wychowujących się w typowych rodzinach biologicznych.

Z uwagi na intensywność działań zbrojnych i okrucieństwo rosyjskich agresorów wobec ukraińskiej ludności cywilnej nasze działania skupiają się na uratowaniu jak największej liczby dzieci w możliwie najkrótszym czasie. Warto podkreślić, że mamy do czynienia z niezwykle kruchymi i bezbronnymi istotami, co stanowi dodatkową trudność w procesie ewakuacji i wymaga szczególnych kompetencji.

Przekazane darowizny zostaną przeznaczone na potrzeby zarówno natychmiastowe: transportu, wyżywienia, środków czystości, ubrań, jak i specjalistyczne leczenie medyczne, terapię psychologiczną i opiekę prawną.

Wesprzyj

Konta bankowe

PLN
SWIFT: BIGBPLPWXXX

PL 14 1160 2202 0000 0000 3342 4618

EUR
SWIFT: BIGBPLPW
XXX
PL 49 1160 2202 0000 0002 5124 7673

GBP
SWIFT: BIGBPLPW
XXX
PL 95 1160 2202 0000 0001 7895 0029

USD
SWIFT: BIGBPLPW
XXX
PL 93 1160 2202 0000 0004 5979 4068