Strona główna   »   Zawód-rodzic   »   Kto może zostać rodzicem zastępczym?

Kto może zostać rodzicem zastępczym?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

– Dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej
– Mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
– Korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich
– Nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona
– Wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu
– Nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim
– Mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania

Dodaj komentarzPartnerzy strategiczni